Voorwaarden

Waar dien je rekening mee te houden?

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Travel2Connect en op alle projectpartners van Travel2Connect.
1.2 De persoon die deelneemt of overweegt deel te nemen aan het programma van Travel2Connect zal verder worden aangeduid als “de deelnemer”.
1.3 De algemene voorwaarden van de met Travel2Connect samenwerkende projectpartners vormen een volledig onderdeel van de algemene voorwaarden van Travel2Connect.

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomsten
2.1 Aanvaardingen van het aanbod en boekingen zijn onherroepelijk.
2.2 Mondelinge toezeggingen of afspraken zijn pas geldig nadat dit schriftelijk is bevestigd.
2.3 Travel2Connect behoudt zich het recht om deelname te weigeren vóór de eerste betalingstermijn als we het vermoeden hebben dat de kandidaat niet geschikt is voor vrijwilligerswerk of een stage in Gambia of Senegal.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 De deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem aan Travel2Connect verstrekte gegevens en informatie. 
3.2 Indien, voor of tijdens het verblijf van de deelnemer in Gambia blijkt dat de informatie die de deelnemer aan Travel2Connect heeft verstrekt onjuist, onvolledig en/of onbetrouwbaar is, heeft Travel2Connect het recht om deelname van de deelnemer te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op vergoeding of teruggave van eerder gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.

Artikel 4 – Gedrag en voorwaarden deelnemer
4.1 De deelnemer is minimaal 18 jaar oud op de vertrekdatum.
4.2 De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of, waar toegestaan, een geldige identiteitskaart.
4.3 De deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk gezond te zijn. Is dit niet het geval dan is de deelnemer verplicht dit schriftelijk te melden aan Travel2Connect vóór vertrek. Bij nalatigheid heeft de partnerorganisatie het recht de deelnemer uit te zetten. In dat geval, draagt de deelnemer de volledige verantwoordelijkheid en heeft de deelnemer geen recht op teruggave van eerder gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.
4.4 Travel2Connect informeert de deelnemer over de regels, normen en richtlijnen die gelden voor deelname aan het programma. Het gedrag van de deelnemer is in overeenstemming met de normen en voorschriften van het lokale leven. Onverantwoordelijk gedrag, vernielingen, diefstal, drugsbezit of gebruik op/of rondom de accommodatie als op het vrijwilligers- of stageproject is streng verboden. Travel2Connect heeft het recht om dit te melden bij de politie en de deelnemer uit te zetten. De deelnemer draagt zelf verantwoordelijkheid hiervoor en heeft geen recht op teruggave van eerder gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.
4.5 Onder regels, normen en richtlijnen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt bovendien maar niet uitsluitend verstaan, aanwijzingen die Travel2Connect en/of haar projectpartner voor of gedurende het verblijf van de deelnemer in Gambia of Senegal mondeling of schriftelijk geeft.
4.6 De deelnemer dient er rekening mee te houden dat de plaatselijke gewoonten en omstandigheden sterk kunnen afwijken van dat wat hij gewend is. Wanneer bij aankomst in Gambia of Senegal blijkt dat de deelnemer niet kan omgaan met deze gewoonten en/of omstandigheden, en de deelnemer het geboekte programma vroegtijdig beëindigt of het geboekte programma wordt vroegtijdig beëindigd door Travel2Connect en/of de partnerorganisatie, dan heeft de deelnemer geen recht op vergoeding of teruggave van eerder gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.

Artikel 5 – Verblijf
5.1 Na bevestiging van inschrijving is de deelnemer verplicht gedurende zijn of haar verblijf te logeren in het logeerhuis waar ook de coördinator (regelmatig) aanwezig is. Bij een langer verblijf is dat minimaal vier weken. De reden hiervoor is dat de bemiddeling en begeleiding tussen vrijwilliger of stagiaire en het project beter te verwezenlijken is.
5.2 Doen er zich onverhoopt problemen voor van welke aard dan ook, dan dient de deelnemer dit terug te koppelen aan de coördinator. Hij is degene die samen met de deelnemer naar een oplossing kan zoeken.
5.3 Het is niet toegestaan tijdens het verblijf in Gambia om grote geldbedragen en/of materialen (waarden hoger dan ca. 100 euro) te doneren en/of te beloven aan individuele mensen. De reden hiervoor is dat het de sociale verhoudingen in de lokale gemeenschap te zeer ontwricht. Gevolgen zijn jaloezie, ruzies en het bevestigen van het beeld dat blanken rijk zijn. Toekomstige vrijwilligers of stagiaires kunnen daardoor continu lastig gevallen worden met de vraag om geld of goederen.
Overleg eventuele giften met de lokale coördinator, hij kan hierover advies geven.
Donaties aan stichting Future for Young People, Gambia zijn uiteraard van harte welkom.

Artikel 6 – Overige zaken
6.1 Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Het kiezen voor vrijwilligerswerk brengt ook verplichtingen met zich mee. Als de deelnemer afspraken maakt op het gekozen project wordt er op de deelnemer gerekend en dient hij zich aan deze afspraken te houden. Bij het in gebreke blijven hiervan heeft de coördinator en/of de projectpartner het recht om de deelnemer toegang tot het project te ontzeggen.
6.2 Er is een ophaal en wegbreng service voor deelnemers. De vluchtgegevens dienen minimaal 4 weken voor de aankomstdatum bekend te zijn bij Travel2Connect. Mocht er sprake zijn van vertraging, dan dient Travel2Connect daarvan op de hoogte gesteld te worden.
6.3 Travel2Connect boekt geen vluchten of verzekeringen, maar kan de deelnemer hierbij wel helpen.
6.4 Als de deelnemer een rondreis wil maken, doe dit dan het liefst aan het einde van de vrijwilligers- of stageperiode. Meld dit bij inschrijving. De verblijfskosten worden dan berekend tot aan de datum dat de deelnemer op de accommodatie vertrekt. Maakt de deelnemer tussendoor een rondreis, dan lopen de vooruitbetaalde kosten voor verblijf en maaltijden gewoon door.
6.5 Het is niet toegestaan om, nadat een deelnemer vrijwilligerswerk of een stage heeft gedaan via Travel2Connect, een volgende keer op eigen initiatief vrijwilligerswerk te doen bij hetzelfde project of een van de andere projecten (deze staan vermeld op de website) waar Travel2Connect een samenwerkingsverband mee heeft, zonder Travel2Connect daarvan te verwittigen. 

Artikel 7 – Prijzen
7.1 Indien, na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren van zaken en/of diensten wijzigen, is Travel2Connect gerechtigd de prijzen net zo aan te passen.
7.2 De prijzen zoals vermeld op de website gelden per persoon.
7.3 De deelnemer dient op de hoogte te zijn waarvoor betaald wordt. Informatie hierover is te vinden op de website.

Artikel 8 – Overmacht
8.1 Mocht het gekozen project of de werkzaamheden op het project niet aan de verwachtingen van de deelnemer voldoen, dan kan in overleg met de coördinator naar een ander project worden gezocht.
8.2 Als een deelnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet op de afgesproken werkplek terecht kan, wordt in overleg met de deelnemer gezorgd voor een andere werkplek.
8.3 Indien, Travel2Connect door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Travel2Connect gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
8.4 Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, natuurrampen, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, storende wettelijke bepalingen, evenals elke andere omstandigheid die niet van de wil van Travel2Connect afhankelijk is.
8.5 Indien, Travel2Connect bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de kosten voor het geleverde deel aan de deelnemer in rekening te brengen. 

Artikel 9 – Betaling
9.1 Na officiële aanmelding betaalt de deelnemer 20% van de totale programmakosten die het vrijwilligerswerk of stage met zich meebrengen. Het restantbedrag wordt betaald 6 weken voor vertrek naar Gambia aan Travel2Connect in Nederland. Gebruikte maaltijden en drank die niet opgenomen zijn in de programmakosten worden per week achteraf afgerekend op de accommodatie in Gambia.
9.2 Indien, geen tijdige betaling wordt ontvangen is de deelnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

Artikel 10 – Advisering
10.1 Travel2Connect zal haar advisering en/of begeleiding van de deelnemer naar beste vermogen en zorgvuldig uitvoeren. Travel2Connect kan echter niet instaan voor het bereiken van enig bedoeld resultaat.
10.2 De door Travel2Connect uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemer. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
10.3 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit de in artikel 10.1 vermelde informatieverstrekking en/of advisering, is Travel2Connect niet aansprakelijk. De deelnemer vrijwaart Travel2Connect tegen alle aansprakelijkheid.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Travel2Connect is niet aansprakelijk voor onbehoorlijke of niet tijdige nakoming van de overeenkomst indien:
a. De tekortkoming toe te rekenen is aan de deelnemer vanwege artikel 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden.
b. De tekortkoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die redelijkerwijs niet kon worden voorzien door Travel2Connect en/of haar projectpartner en deze tekortkoming niet redelijkerwijs te herstellen is.
c. Er sprake is van overmacht zoals vermeld in artikel 8.
d. De deelnemer het risico waaruit de schade is ontstaan heeft verzekerd of had kunnen verzekeren.
11.2 Travel2Connect is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook.
11.3 Travel2Connect is niet aansprakelijk voor medische kosten, hulp in het buitenland, repatriëring, enz. De deelnemer is verplicht om daarvoor een reisverzekering met werelddekking af te sluiten die vrijwilligerswerk of een stage in Gambia dekt. Bij onverhoopte problemen als ziekte, diefstal, ongeval, ongemakken op het logeerverblijf of anders, accepteert Travel2Connect in geen geval de verantwoordelijkheid hiervoor en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Travel2Connect doet wel haar uiterste best om voor een goed en veilig verblijf te zorgen. De verantwoordelijkheid voor het slagen van een verblijf in Gambia ligt volledig bij de deelnemer zelf. 
11.4 Indien, Travel2Connect met haar op dat moment bekende feiten of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl daarna onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Travel2Connect niet aansprakelijk en niet verplicht tot vergoeding.
11.5 Mocht de deelnemer in aanmerking komen voor teruggave van enig bedrag, dan kan Travel2Connect dat verrekenen met een vergoeding voor diensten die de deelnemer heeft genoten. Onder kosten wordt onder meer begrepen; inschrijfgeld, deelnamekosten, voorbereidings- en begeleidingskosten, programmakosten en een bedrag voor overige reeds genoten en/of uitgevoerde diensten door Travel2Connect.
11.6 Alle gevallen waarin Travel2Connect gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de door de deelnemer aan Travel2Connect voldane kosten.

Artikel 12 – Annulering
12.1 Bij annulering vóór vertrek na officiële aanmelding, houdt Travel2Connect 20% in van de totale kosten die de deelnemer heeft betaald. 
12.2 Bij annulering ná vertrek komt de deelnemer in aanmerking voor teruggave alleen als er door de deelnemer een annuleringsverzekering is afgesloten.
12.3 Volledige afzegging van deelname door Travel2Connect vóór vertrek, zal leiden tot terugstorting van het door de deelnemer vooruit betaalde bedrag.

Artikel 13 - Slotbepaling
13.1 Op deze overeenkomst die door Travel2Connect worden gesloten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.